Branchevereniging KNV vóór nieuwe BCT variant

De afgelopen twee jaar is richting ministerie en ILT door KNV kenbaar gemaakt welke uitgangspunten en voorwaarden van belang zijn bij de totstandkoming van een nieuwe BCT variant. In algemene zin is KNV overigens vóór een nieuwe BCT variant. Begin dit jaar is er een nieuwe projectleider bij ILT aangesteld die uitvoering moet geven aan de realisatie van de nieuwe BCT variant. De afgelopen jaren heeft ILT naar verschillende scenario’s gekeken.

De aanleiding voor de opdracht was tweeledig. Ten eerste kost het de ILT nu veel handwerk om gegevens over arbeids- en rusttijden uit de BCT’s te halen en te verwerken. Om uiteenlopende redenen gaat het ook nogal eens mis met het uitlezen, uploaden en verwerken van de BCT-bestanden. Daarnaast wil de staatssecretaris af van de BCT-kaarten die nodig zijn om de betrouwbaarheid van de gegevens te waarborgen. Deze kaarten zijn voorzien van beveiligingscertificaten die beperkt geldig zijn. Het periodiek grootschalig omwisselen van die kaarten is erg kostbaar.


realtime gegevens aanleveren bij de ILT, zonder dat een specifiek apparaat of app verplicht wordt gesteld

Het is de bedoeling dat de afspraken, werkwijzen, regelingen en (ICT-)voorzieningen in 2024 helemaal gereed zijn. Er geldt dan nog een overgangsperiode waarvoor de sector van de staatssecretaris tot 2028 de tijd heeft gekregen om over te stappen van de huidige BCT naar geschikte alternatieven.

Open source

Het projectteam heeft aangegeven een soort prototype te ontwikkelen voor de nieuwe BCT software, deze te testen en de instructies en technische gegevens (inclusief de broncode) daarvan openbaar te maken. ILT is ook bereid om een aantal vervoerders te betrekken bij het testen, onder de voorwaarden dat de informatievoorziening voor iedereen gelijk is, zodat vervoerders die meedoen aan het testen er geen voordeel van hebben.

Een zekere standaardisatie voor een nieuwe BCT variant is nodig, maar niet alles moet tot in detail voorgeschreven worden. Een vervoerder moet zelf kunnen kiezen op welke wijze de arbeids- en rusttijden aangeleverd worden. Wel moeten de gegevens online en bijna realtime aangeleverd worden bij ILT. Betrouwbaarheid van de aan te leveren gegevens is belangrijk, maar moet niet zo kostenverhogend werken als nu het geval is en niet leiden tot extra administratieve lasten.

Handhaving

De markt voor leveranciers die het mogelijk maken data aan te leveren bij ILT moet open zijn en mag zich dus niet beperken tot een maximaal aantal partijen. Het stellen van eisen aan leveranciers, hetgeen zij ontwikkelen en een zekere certificering daarvan is wel van belang. Sinds de invoering van de huidige BCT is er niet tot nauwelijks gecontroleerd op naleving van arbeids- en rusttijden. Naast deskhandhaving, zal er in de consumentenmarkt ook altijd handhaving op straat moeten zijn. Daarnaast moet ILT ook gegevens delen met andere handhavingspartijen en is een sluitende samenwerking met Sociaal Fonds Mobiliteit van belang, aangezien ook zij een rol hebben in het toezicht op naleving van arbeids- en rusttijden en gegevens van de huidige BCT gebruiken bij de Cao controles.

Bron: Pitane Blue

Verwante Artikelen

Gezocht: alternatieven voor boordcomputer taxi

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan een nieuw systeem voor het toezicht op het taxivervoer. Bijzonder is dat de ILT daarbij niet kiest voor het uitschrijven van een aanbesteding. De inspectie schrijft, in samenspraak met ketenpartners, de architectuur voor en zoekt ict-bedrijven die op basis hiervan een commerciële oplossing voor taxivervoerders willen bouwen. Op korte termijn organiseert de ILT hiervoor informatiesessies. Ook is er een digitaal platform in het leven geroepen voor het informeren van belanghebbenden en belangstellenden.

“Het taxi-toezicht moet makkelijker worden. Voor de ILT en voor de taxiondernemer”

De ILT houdt toezicht op het taxivervoer. Doel hiervan is bij te dragen aan veilig taxivervoer en een eerlijke concurrentie in de taximarkt. De ILT richt zich voor een belangrijk deel op de naleving van de arbeids- en rusttijden. Dit gebeurt momenteel op basis van gegevens die worden geregistreerd door de Boordcomputer Taxi (BCT). Die moet in elk taxivoertuig zijn geplaatst. Het verkrijgen en verwerken van die gegevens kan en moet echter beter. En dat is de opdracht waar het project Realisatie Variant BCT voor staat. Projectleider Henri van der Heijden vertelt over de achtergronden en de voortgang van dit project.

Reacties